Over Veilig Thuis

Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om weer in balans met elkaar te leven. Soms kom je er op eigen kracht niet uit. Samen creëren we een plek waar veiligheid en geborgenheid voorop staan.

Veilig Thuis Haaglanden is werkzaam in de gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp.

Veilig Thuis Haaglanden biedt advies en ondersteuning bij:

Werkwijze
Veilig Thuis heeft een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen waar u uw zorgen over uzelf, een kind, een gezin of partner, aan kunt voorleggen.

Advies en ondersteuning
Met alle vragen rondom kinder- ouderenmishandeling en huiselijk geweld kunt u bij Veilig Thuis terecht. We denken met u mee over bijvoorbeeld de aard en ernst van de signalen, over hoe u het kind kan benaderen of in gesprek kan gaan met ouders of welke hulp u aan kind of de ouders kunt bieden. Veilig Thuis kan ook in gesprekken met cliënten en/of ketenpartners participeren als dat wenselijk is. Tijdens dit adviesgesprek kan in gezamenlijkheid besloten worden om tot een melding over te gaan.

Melding
Op basis van de informatie die wij krijgen, doet Veilig Thuis wat nodig is, zoals:
– direct handelen in crisissituaties om de veiligheid te herstellen
– zorgen dat het gezin of de persoon bij de juiste hulp terecht komt (CJG, wijkteams)
– overleg organiseren met alle betrokken hulpverleners en ouders om de hulp beter aan te laten sluiten
– de regie voeren in complexe zaken
– onderzoek doen om de situatie te verhelderen, en zo nodig passende hulp in te zetten.

In het onderzoek van Veilig Thuis wordt met ouders gesproken, met alle kinderen uit het gezin vanaf zes jaar, met de professioneel betrokkenen en met ondersteunende personen uit het informele netwerk van ouders. Ondertussen worden er afspraken gemaakt gericht op de veiligheid van kinderen en/of volwassenen. Veilig Thuis sluit het onderzoek af door de zorgen en de veiligheidsafspraken (warm) over te dragen aan de hulpverlening en/of het (professionele) netwerk van het gezin.
Veilig Thuis volgt tot minimaal een jaar na het afsluiten van het onderzoek, of de hulpverlening goed loopt.

Veilig Thuis Haaglanden in de wet

 In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 zijn de taken en bevoegdheden van Veilig Thuis geregeld. De volledige wetstekst kunt u hier vinden.

Klachten

Heeft u een klacht over een van onze medewerkers? Bespreek de kwestie eerst met de medewerker zelf. Lost dit het probleem niet op, vraag dan om een gesprek met een werkbegeleider. Leidt ook dit niet tot een goede oplossing dan is het mogelijk om de onafhankelijke klachtencommissie erbij te betrekken. U schrijft een email aan klachtencommissie@veiligthuishaaglanden.nl over wat er is gebeurd en waarom u ontevreden bent. Daarna krijgt u bericht over de verdere procedure. Meer informatie vindt u in de Klachtenreglement Veilig Thuis Haaglanden.

U kunt zich  laten bijstaan door het AKJ, vertrouwenspersoon voor clienten die met Veilig Thuis contact hebben. Het AKJ is een landelijke organisatie die onafhankelijk is van Veilig Thuis. Het AKJ ondersteunt bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten en begeleiden het traject naar de klachtencommissie. Het AKJ is te bereiken via info@akj.nl en 088-5551000.

Bestuur

Van iedere gemeente waar Veilig Thuis Haaglanden voor werkt wijst de raad een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van Veilig Thuis Haaglanden en de GGD Haaglanden:

 • Mw. K. Schrederhof (gemeente Delft)
 • Mw. K. Parbhudayal (gemeente Den Haag)
 • Mw. J. Bouw (gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Dhr. H. Horlings (gemeente Midden-Delfland)
 • Mw. J.C.O. van de Gevel (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
 • Dhr. B.D. Lugthart (gemeente Rijswijk)
 • Mw. I.M. Zweerts de Jong (gemeente Wassenaar)
 • Dhr. P.A. Vreugdenhil (gemeente Westland)
 • Mw. I. ter Laak (gemeente Zoetermeer)

Leden Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. B.D. Lugthart (voorzitter)
 • Mw. K. Schrederhof (penningmeester)
 • Mw. K. Parbhudayal (lid)

Vergaderingen

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Adviescommisie in 2018 zijn verwerkt in het Vergaderschema 2018.

Vergaderschema 2018

De agenda, vergaderstukken, verslagen en belangrijke bestuursdocumenten van de vergadering van het Algemeen Bestuur GR GGD en VT Haaglanden d.d. 13 december 2018 staan op de website van de GGD Haaglanden.
Wilt u vergaderstukken inzien? Neem dan contact op met Els Busker van GGD Haaglanden.